Thẻ: tiền có chuyển vào khi tạm khoá báo có được không